KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul Szkolna 4A, tel. 58 676-14-62, adres e-mail: sekretariat@gcksir.szemud.pl);
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) realizacji celów statutowych GCKSiR;
  b) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty GCKSiR;
  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe, niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych i wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisu na uczestnika zajęć, warsztatów, spotkań i imprez organizowanych przez GCKSiR.
 5. Informujemy, że w celu dokumentacyjnym przebieg zajęć, warsztatów, spotkań i imprez, jest utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk, które mogą być opublikowane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i prasie. Przetwarzanie, w tym rejestrowanie Pani/Pana wizerunku i/lub barwy głosu odbywa się – w przypadku realizacji działalności dodatkowej o charakterze zamkniętym (zapisy) – na podstawie udzielonej zgody, natomiast w przypadku działalności dodatkowej o charakterze otwartym (wstęp wolny) – bez Pani/Pana odrębnej zgody (Pani/Pana uczestnictwo w takiej działalności jest równoznaczne z udzieleniem takiej zgody).
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wykonujące zadania GCKSiR na podstawie zawartych z nią umów i/lub zleceń, związanych ze świadczonymi przez Centrum na rzecz Państwa usługami.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa niezbędny do wykonywania praw i obowiązków GCKSiR, wynikających ze świadczonych na rzecz Pani/Pana usług, a w przypadku danych podanych na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani przekazywaniu – bez dodatkowej i wyraźnej Pani/Pana zgody – do państw trzecich.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, a także prawo do (w sytuacjach określonych przepisami prawa): żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna

 1. Obiekty stanowiące własność bądź będące w zarządzie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie są objęte monitoringiem wizyjnym.
 2. Monitoring wizyjny, wykorzystywany przez GCKSiR w Szemudzie, został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem Administratora nad jego terenem oraz terenem wokół obiektu (wejścia do budynków, teren przed wejściem), w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
 3. Obiekty objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”).
 4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, magazynów oraz części zaplecza, a także nie jest wykorzystywany do nadzorowania realizacji obowiązków przez pracowników GCKSiR.
 5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO, Administrator Danych Osobowych informuje, że:
 1. Administratorem Osobowych Pani/Pana jest zarządzie Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul Szkolna 4A, tel. 58 676-14-62, adres e-mail: sekretariat@gcksir.szemud.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „C” RODO w celach ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy, jak również ochrony pracowników na terenie monitorowanym.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, jednakże mogą być one przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub gdy Administrator (GCKSiR w Szemudzie) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – w każdym przypadku nie dłużej jednak, niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo – w zakresie określonym przepisami prawa – do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A

sekretariat@gcksir.szemud.pl