KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A);
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) realizacji celów statutowych GCKSiR;
  b) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty GCKSiR;
  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) PESEL;
  c) adres zamieszkania;
  d) nr telefonu;
  e) adres e-mail;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego zrealizowania oferty GCKSiR.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z oferty GCKSiR, jednak nie dłużej niż zezwalają na to przepisy dot. archiwizacji dokumentacji.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna

 1. Obiekty stanowiące własność bądź będące w zarządzie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie są objęte monitoringiem wizyjnym.
 2. Monitoring wizyjny, wykorzystywany przez GCKSiR w Szemudzie, został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Monitoring wizyjny jest szczególnym nadzorem Administratora nad jego terenem oraz terenem wokół obiektu (wejścia do budynków, teren przed wejściem), w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pośrednictwem kamer.
 3. Obiekty objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków (piktogramów z napisem „Obiekt monitorowany”).
 4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, magazynów oraz części zaplecza, a także nie jest wykorzystywany do nadzorowania realizacji obowiązków przez pracowników GCKSiR.
 5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej RODO, Administrator Danych Osobowych informuje, że:
 1. Administratorem Osobowych Pani/Pana jest zarządzie Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul Szkolna 4A, tel. 58 676-14-62, adres e-mail: sekretariat@gcksir.szemud.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „C” RODO w celach ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprezy, jak również ochrony pracowników na terenie monitorowanym.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, jednakże mogą być one przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub gdy Administrator (GCKSiR w Szemudzie) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – w każdym przypadku nie dłużej jednak, niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń. Po upływie ww. okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo – w zakresie określonym przepisami prawa – do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A

rodo@szemud.pl