KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A);
2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji celów statutowych GCKSiR;
b) prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z oferty GCKSiR;
c) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) PESEL;
c) adres zamieszkania;
d) nr telefonu;
e) adres e-mail;
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego zrealizowania oferty GCKSiR.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z oferty GCKSiR, jednak nie dłużej niż zezwalają na to przepisy dot. archiwizacji dokumentacji.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A

rodo@szemud.pl